ใบแจ้งเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ
1.วันเงินเดือนออก คือ ก่อนสิ้นเดือน 3 วันทำการ
2.ข้อมูลจะอัพเดทสามารถออกใบสลิปเงินเดือนได้ก่อนวันเงินเดือนออก 1 วันทำการ
3.ข้อมูลสลิปเงินเดือนจะอัพเดทเดือนต่อเดือน


ติดต่อสอบถาม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 02-2321414 , 02-2321416 โทรสาร 02-2321413